اسباب بازی و سرگرمی کودک نه تنها موجب سرگرمی کودک و نوزاد میشه، بلکه بایستی اسباب بازی موجب ایجاد حرکت، تفکر و پرورش ذهن و توانایی های جسمی و حرکتی کودک و نوزاد نیز بشه.