توضیحات

 

قابلیت تنظیم ارتفاع

دارای تنظیم حالت شیب