توضیحات

در حد نو وبسیار سالم و تمیز دارای ایزوفیکس

از نوزادی تا 12 سالگی قابل استفاده

داری تنظیم زاویه خواب و حالت خواب کامل و حالت نشسته لمیده و خوابیده.

ساخت امریکا