توضیحات

 

در حد اکبند و استفاده نشده..

از نوزادی تا ۷ سالگی قابل استفاده

دارای حالت نشسته لمیده خوابیده